• گالري تصاوير
  • کتابخانه
  • گروه ها
  • دانشجويان
  • دانشگاه
  • صفحه اصلي
هیات علمی آموزشکده فنی سقز
مدیر گروه:آزاد نوری

 

مدرک تحصیلی
نام و نام خانوادگی
نرم افزار
مهندسی کامپوتر
دانشگاه شمال
آزاد نوری
نرم افزار
مهندسی کامپیوتر
دانشگاه بابل
فرزاد کریمی
نرم افزار
مهندسی کامپیوتر
شهید بهشتی
عبدالرحیم رحمان نژاد
نرم افزار
مهندسی کامپیوتر
شهید بهشتی
رحیمی

 

 

 


آموزشکده فنی و مهندسی سقز

Free Web Hosting