• گالري تصاوير
  • کتابخانه
  • گروه ها
  • دانشجويان
  • دانشگاه
  • صفحه اصلي
تماس با دانشگاه
مدیر گروه:آزاد نوری
تماس با دانشگاه
0874-3244118
:آموزش
3244118
:معاونت آموزشی
-
:نگهبانی
-
:نمابر
-
:کد پستی
شریف آباد-بلوار دانشجو- خ قاضی کوثر
:آدرس
   

 

 

 


آموزشکده فنی و مهندسی سقز

Free Web Hosting