• گالري تصاوير
  • کتابخانه
  • گروه ها
  • دانشجويان
  • دانشگاه
  • صفحه اصلي
کارکنان دانشگاه
مدیر گروه:آزاد نوری

 

بابامیری
معاونت امور دانشجویی
یثرابی-امان اللهی
امور آموزشی
غفاری
امور مالی
حکیمی-حسینی
امور دفتری

 

 

 


آموزشکده فنی و مهندسی سقز

Free Web Hosting