• گالري تصاوير
  • کتابخانه
  • گروه ها
  • دانشجويان
  • دانشگاه
  • صفحه اصلي
 

 

در این مسابقات از طرف آموشکده فنی تیمی متشکل از

زانیار امینی زاده

سلیمان ربیعی

محمد معین فر

شروع به کار روی این پروژه گرفته و پس از تلاش فراوان توانسته در مسابقه استانی مقام اول انتخاب شده و راهی مسابقات کشوری شود. در این مسابقات با انجام بازیهای خوب و صعود از گروه خود در دوری بعدی ، بعد از ب باخت مقابل یکی از تیم های پرقدریت از مسابقات خارخ شدن

.امید است که دانشجویان مستعد دانشگاه راه این عزیزان را کامل کنند

 


آموزشکده فنی و مهندسی سقز

Free Web Hosting